posts - 217, comments - 61, trackbacks - 0, articles - 0
   :: 首页 :: 新随笔 :: 联系 :: 聚合  :: 管理
http://note.youdao.com/noteshare?id=e6b9d5f68a696706e3a10b9e568a61d1&sub=C0D273A6F2DD45CCB47CF4138F5D2AFA

微信公众平台接口测试帐号申请: https://mp.weixin.qq.com/debug/cgi-bin/sandbox?t=sandbox/login
生成带参数的二维码文档: https://mp.weixin.qq.com/wiki?id=mp1443433542
接收事件推送文档: https://mp.weixin.qq.com/wiki?id=mp1421140454
只有注册用户登录后才能发表评论。