Keep Faith

统计

ARM移植

最新评论

05 2007 档案

设备文件的访问控制

posted @ 2007-05-30 21:32 sardis 阅读(234) | 评论 (0)  编辑

PD6710 遇到的问题

posted @ 2007-05-30 21:27 sardis 阅读(606) | 评论 (0)  编辑

s3c2410的linux 2.6.13下的无线网卡移植
     摘要: 描述了如何在linux2.6内核中移植PCMCIA总线扩展(PD6710)支持以及使用无线网卡.  阅读全文

posted @ 2007-05-30 21:21 sardis 阅读(1383) | 评论 (4)  编辑

字符驱动编写
     摘要: 字符驱动编写  阅读全文

posted @ 2007-05-22 23:08 sardis 阅读(340) | 评论 (0)  编辑