20090406

      AnsiString StringtoChar(char *P_BCD,int length,char *tmpget)
   {
    AnsiString returnstring="";
    charhigh_char,low_char,temp;
    for(inti=0;i<length;i)
    {
     temp=*P_BCD;
     high_char=(temp&0xf0)>>4;
     low_char=temp&0x0f;
     if((high_char>=0x00)&&(high_char<=0x09))high_char=0x30;
     if((high_char>=0x0A)&&(high_char<=0x0F))high_char=0x37;
     if((low_char>=0x00)&&(low_char<=0x09))low_char=0x30;
     if((low_char>=0x0A)&&(low_char<=0x0F))low_char=0x37;
     returnstring=AnsiString(high_char) + AnsiString(low_char);
              tmpget[i] = returnstring.c_str();
    }
   }

      AnsiString SendCommand( );
   {
          AnsiString strtmp,strGet;
    char *Charget;
    strGet ="";
    for (i=0;i<13;i++)
    {
              strtmp = .AsString;
     if (strtmp  == "") {strGet=strGet+"0"}
     if ( strtmp != "")
     {
      if ( strtmp.Length()>16  ){ strtmp = strtmp.SubString( 0,16 ) }
                  strGet=strGet+IntToStr(strtmp.Length());
                  strGet=strGet+strtmp;
     }
    }
          StringtoChar( strGet.c_str(),strGet.Length(),Charget );  //get 字符指针串

          WinSocket->SendBuf();
   }


 a=BCD_to_AnsiString(a.c_str(),a.Length());//a="31323334";   eg:a="1234";
    //char chartmp='a'   int inttmp; tmpint = (int)chartmp;  chartmp = (char)inttmp
          /*
    #include   <stdio.h>  
          #include   <stdlib.h>  
  int   main(int   argc,   char   *argv[])  
  {  
          char   a[]   =   "ABCDE";  
          char   *cp   =   "ABCDE";  
          char   *cp2   =   "ABCDE";  
          printf("%p   %p   %p\n",   a,   cp,   cp2);          
          system("PAUSE");  
          return   0;  
  }  
  输出:0022FF60   00401290   00401290  
   
  可见,a分配在栈里,和所有的局部变量一样,cp,   cp2作为指针,
  其本身也存储在栈里,但是"ABCDE"作为一个字符串常量,
  cp,   cp2指向同一块内存区域,这点需要注意。

  char*   string;     string="chenchao";  
  char   string[10];     string="chenchao";  
    */

posted on 2009-04-06 14:59 lby 阅读(133) 评论(0)  编辑 收藏 引用

只有注册用户登录后才能发表评论。

导航

<2022年6月>
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789

统计

常用链接

留言簿(1)

随笔档案

aspnet

搜索

最新评论

阅读排行榜

评论排行榜